Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sakarya Bilirkişilik Bölge Kurulu 2019 Yılı Bölge Bilirkişi Listesi
  31.01.2019

  SAKARYA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURU


      1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46. maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanan bilirkişi listesi ekte yayınlanmıştır.

     2. Yayınlanan listede yer alan bilirkişiler yukarıda da belirtildiği üzere Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelerde il, ilçe mahkeme vs. ayrım gözetilmeksizin görevlendirilebileceklerdir.

     3. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/5 maddesine göre; Adli, idari ve askerî yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.

     4. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/6 maddesine göre; Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10. maddenin (d), (e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.

     5. Bölge kurullarının hazırladığı listelerde bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, liste dışından yapılan görevlendirmelerin UYAP’a kaydı Bölge Kurulumuz tarafından yapılacağı için, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. maddesinin ilgili bentlerinde yer alan şartlar ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6/2-a, b maddelerinden kaynaklanan yetkisi kapsamında yayınladığı uzmanlık alanları ve bu alanlar için aranan kriterlere bakılarak gerekli şartları taşıyanlar UYAP’a kayıt yapılabilecek, gerekli şartları taşımayanlar bakımından rapor aldırılmış olsa dahi UYAP’a kayıt yapılamayacaktır. Bu nedenle görevlendirmelerde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. maddesi ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/2-6 maddelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

     6. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 270/1-a maddesine göre Bölge Kurulumuz tarafından yayınlanan bilirkişi listelerinde yer alanların bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü söz konusu olup 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13/1-b maddesine göre “Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması” bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma nedenidir.

     7. Bölge Bilirkişi Listesinde yayınlanıp maddi hata sonucu kişisel bilgilerinde hata olanlar ile benzeri maddi hatadan kaynaklı değişiklik talebi olanların (ünvan, meslek ve çalıştığı kurum veya kuruluş vb.) Kurulumuza müracaat ederek bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

     8. Yayınlanmış olan bu listede her zaman için ekleme, çıkarma veya geçici/sürekli yasaklama durumları söz konusu olabileceği için bilirkişi görevlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla sorgulamaların UYAP’tan (Bilirkişi Arama (yeni)) sorgulama ekranında güncel listelerden yapılması büyük önem taşımaktadır.

     9. 21 Ocak 2019 tarihinde internet sitemizde yayınlanan 2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL/RED EDİLENLERE İLİŞKİN LİSTE VE YEMİNE İLİŞKİNİ DUYURU ekindeki listede yer aldığı halde 24-25 Ocak 2019 ile 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında yaptırılan yemine katılmayan bilirkişiler işbu duyuru ekindeki listede yer almamıştır. Haklı ve kabul edilebilir bir mazeret nedeniyle yemin için hazır bulunmayan bilirkişiler, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44/7 maddesi uyarınca Bölge Kurulumuza başvurmaları ve mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda Şubat ayı içerisinde belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır. Bu durumda olanların konuya ilişkin Kurulumuz internet sitesinde yapılacak duyuruyu takip etmeleri gerekmektedir. 31/01/2019


     EKİ:
     Bölge Bilirkişi Listesi

  Adres

  İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA

  Telefon

  (0264) 888 2600 / 2615-2755-2758-2754 (0264) 888 26 15

  Faks : (0264) 888 26 16

  E-Posta

  sakaryabbkisaretadalet.gov.tr