Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  24-29/01/2019 Tarihleri Arasında Yapılan Yemine Katılamayıp Beyan Edilen Mazeretleri Kabul Edilenlere Dair Duyuru
  25.02.2019


      1.6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46. maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmış, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen takvime uygun olarak Kurulumuzca yapılan değerlendirilme sonucunda 2019/7 sayılı karar ile başvuruları, kabul, red, kısmen kabul/red edilen başvuruculara ilişkin liste 21/01/2019 tarihinde resmi internet sitemiz üzerinden yayınlanmış ve 24 - 29 Ocak 2019 tarihleri arasında yemin merasimleri icra edilmiştir.

     2. Aynı zamanda 21/01/2019 tarihli ilanımız ile haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların Bölge Kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminlerinin yaptırılacağına dair tebliğ mahiyetinde duyuruda bulunulmuştur.

     3.18/02/2019 tarihli Kurul Gündemi ile mazeret beyanları değerlendirilmiş ve Başkanlığımızca mazereti kabul edilenlere ilişkin liste ilişikte yayınlanmıştır.

     4. Mazeret beyanları kabul edilenlerin 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64/5. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271/1. maddesinde belirtilen usule göre yemin edebileceklerdir.

     5. Bölge Kurulumuzca yaptırılacak yeminlerin 27/02/2019 günü saat 14:00'de İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA adresinde bulunan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı Salonunda,

     6. Sakarya ili dışındaki yetki çevremizde bulunan diğer illerden başvuranlar ise bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca (Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın) 25 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir. Komisyonlar yemin yerlerine ilişkin internet sayfalarından duyuru yapacaklardır.

     7. Kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise (Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın) oraya müracaat ederek yada 27/02/2019 tarihinde saat 14:00'da Sakarya Bölge Kurulu Başkanlığına gelerek yeminlerini yapabileceklerdir.

     8. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece 31/01/2019 tarihli ilan olunan Bölge Bilirkişi Listesi güncellenecektir.

     9. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, lgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


     Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39. ve 42. maddeleri uyarınca ilgililere ilânen tebliğ olunur. 25/02/2019


     EKİ:
     24-29/01/2019 Tarihleri Arasında Yapılan Yemine Katılamayıp Beyan Edilen Mazeretleri Kabul Edilenlere Dair Liste

  Adres

  İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA

  Telefon

  (0264) 888 2600 / 2615-2755-2758-2754 (0264) 888 26 15

  Faks : (0264) 888 26 16

  E-Posta

  sakaryabbkisaretadalet.gov.tr