Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuruları Kabul ve Reddedilenler İle Yenileme Başvurusunda Bulunmayanlara İlişkin Duyuru

  2023 YILI KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
  BAŞVURULARI KABUL VE REDDEDİLENLER İLE 
  YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLARA İLİŞKİN DUYURU


  1. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hüküm altına alınmıştır. 

  2. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 12 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ile ilan edildiği üzere; Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18/1. maddesinde yer alan "İlgili, listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna başvuru yapar." hükmü uyarınca 30/10/2023 - 13/11/2023 tarihleri arasında Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınmıştır. Ayrıca Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 01 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan 2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuruları Hakkında Duyuru ile yenileme eğitimi alanlardan çeşitli nedenlerle başvuru yapamayanlar ile başvuru yaptığı halde eksik evrakı bulunan kişiler için başvuru ve yenileme talep ekranlarının 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasında tekrar açılmasının uygun görülmesi üzerine belirtilen tarihler arasında da yenileme başvuruları alınmış, eksik evrakı bulunan başvurucuların da söz konusu evrakları Bölge Kurulumuza göndermelerine olanak sağlanmıştır.

  3. Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik kapsamındaki düzenlemeler dikkate alınarak konkordato komiserinde bulunması gereken şartlar belirtilip, başvuru usulü ve başvuruya eklenecek belgeler de ilan edilmiştir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru kılavuzu ile imzalanıp başvuruya eklenmesi gereken beyanname de duyuru ekinde ilan edilmiştir.

  4. Kurulumuza yapılan başvuruların, başvuru kılavuzunda gösterilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığına bakılarak değerlendirmeye alınmıştır. Usulüne uygun başvuru için öncelikle doldurulan başvuru formunun elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması esas alınmıştır. Usulüne uygun başvuru formu doldurulduktan sonra duyuruda ilan edilen belgelerin ibraz edilip edilmediğine bakılmıştır. 

  5. Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ile belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, 30/10/2023-13/11/2023 tarihleri ile 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak başvuru formlarını elektronik imza veya mobil imza ile imzalamak suretiyle istenilen belgeleri eksiksiz olarak sunarak başvuru yapan ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan şartları taşıdıkları anlaşılanlara ait başvurular kabul edilerek, anılan Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına konkordato komiserliği listesine kayıt edilmişlerdir.

  6. Usul ve esas bakımından aranılan şartları taşımadıkları kabul edilenlere ait başvurular, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca her bir kişi bakımından sonuç ekranında belirtilen gerekçeler ile reddedilmiştir.  

  7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87. maddesinde düzenlenen ikinci görev yasağı uyarınca devlet memuru olarak çalışanların başvuruları reddedilmiştir.  

  8. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede adları olup sistem üzerinden Bölge Kurulumuza usulüne uygun başvuruda bulunan ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan şartları taşıdıkları anlaşılan başvurucular, anılan Yönetmeliğin 18/3 maddesi uyarınca Bağımsız Denetçi olarak üç yıllığına konkordato komiserliği listesine kayıt edilmiş, anılan Yönetmelik maddesinde yer alan koşulları taşımadıkları anlaşılanların ise başvuruları reddedilmiştir. 

  9. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede adları olup sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapan ancak faal durumda olmayan veya faal durumda olup sicile tescil tarihleri dikkate alındığında beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmayan başvurucuların, Bağımsız Denetçi olarak yapmış oldukları başvuruları reddedilmekle birlikte usul ve esas yönüyle şartlarına haiz oldukları uzmanlık alanından başvuruları kabul edilerek Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına konkordato komiserliği listesine kayıt edilmişlerdir.

  10. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede adı olmakla birlikte sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayan bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumuna yaptıkları başvuruları kabul edilmemiştir. 

  11. 2020 yılında yapmış oldukları başvurular kabul edilerek Bölge Kurulumuz Konkordato Komiseri Listesine kayıt edilen ancak işbu başvuru dönemi içerisinde yenileme eğitimi alarak Bölge Kurulumuza yenileme başvurusunda bulunmayanlar, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Yenileme Eğitimi" başlıklı 11/1. maddesinde düzenlenen "Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez." hükmü gereğince konkordato komiserliği listesinden çıkartılmışlardır. 

  12. Konkordato komiserliği başvurusu reddedilenler ile yenileme talebinde bulunmadıklarından dolayı konkordato komiserliği listesinden çıkarılanlar, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1. maddesi uyarınca tebliğ hükmünde olan iş bu ilandan itibaren 30 gün içerisinde itirazlarını Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir. 

  13. Konkordato komiserliği başvurusu reddedilenler ile yenileme talebinde bulunmadıklarından dolayı konkordato komiserliği listesinden çıkarılanlar, verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde, elektronik/mobil imzalı itiraz dilekçelerini Vatandaş Portal üzerinden "Bölge Kuruluna Evrak Gönderme" menüsünde yer alan "Konkordato Komiserliği Başvuru Sonucuna İtiraz" sekmesini kullanarak göndermeleri gerekmektedir.

  14. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 05/01/2024


   


   

  T.C. Kimlik No
  Adı-Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA

  Telefon

  (0264) 888 2600 / 2615-2755-2758-2754 (0264) 888 26 15

  Faks : (0264) 888 26 16

  E-Posta

  sakaryabbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu
  BİLİRKİŞİLİK DANIŞMA KURULU