Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Kabul ve Reddedilenler İle Yenileme Başvurusunda Bulunmayanlar Ve Yemine İlişkin Duyuru


  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL VE REDDEDİLENLER İLE 
  YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

   

  1-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Bölge Kurulumuzca 25/01/2022 tarihinde yayımlanan 2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru kapsamında 31/01/2022 ile 28/02/2022 ve 04/03/2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuruları için Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru kapsamında 04/03/2022 ile 13/03/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde yer alan adımlar izlenmek suretiyle Sakarya Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi olan Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak illerinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden  bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanların başvuruları alınmıştır.

  2-25/01/2022 tarihinde yayımlanan 2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru ile Bilirkişilik Kanununun 6 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca Bilirkişilik Daire Başkanlığınca tespit edilen temel ve alt uzmanlık alanları (Duyuru EK-1) ile mezkur Kanunun 6 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca belirlenen temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikler (Duyuru EK-2) belirlenmiş olup temel ve alt uzmanlık alanlarına göre başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile başvuru usulü ilan edilmiştir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru kılavuzuna da ilan ekinde yer verilmiştir.

  3-Bilirkişilik başvuruları Bölge Kurulumuzun 27/06/2022 tarih ve 2022/11 sayılı toplantısında değerlendirilerek 27/06/2022 tarih ve 2022/53 sayılı karar ile karar altına alınmış olup gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan gerek 6754 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenenlerin başvuruların kabulü, aranan şartları taşımadıkları ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranılan nitelikleri taşımadıkları belirlenenlerin ise  her bir kişi açısından ilanda belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvurularının reddi değerlendirilmiştir. 

  4-Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile hali hazırda bilirkişilik sicili ve Bölge Kurulumuz listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanlara ilişkin sonuçlar ile Bilirkişilik Bölge Kurulumuz listesinde kayıtlı olup bilirkişilik süreleri dolmalarına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde bulunmadıklarından 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereğince bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılmalarına karar verilenlere ilişkin sonuçlar, aşağıda yer alan sorgulama ekranına (büyük harflerle) ad-soyad, T.C. Kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle öğrenilebilecektir. 

  5-Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve başvurusu kısmen veya tamamen reddedilen ilgililer ile  hali hazırda Bölge Kurulumuz Bilirkişi Listesinde kayıtlı olup yenileme başvurusunda bulunan ve başvurusu kısmen veya tamamen reddedilen bilirkişiler ve yenileme talebinde bulunmadıklarından dolayı bilirkişilik sicil ve listesinden çıkarılanlar, Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tebliğ hükmünde olan iş bu ilandan itibaren 30 günlük kesin süre içerisinde itirazlarını Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.

  6-Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve başvurusu kısmen veya tamamen reddedilen ilgililerin, verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde, itiraz dilekçelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden "Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi" sekmesini kullanarak göndermeleri gerekmektedir.

  7-Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve talepleri tamamen veya kısmen reddedilenler ile yenileme talebinde bulunmadıklarından dolayı sicil ve listeden çıkarılan ilgililerin, haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde itiraz dilekçelerini ve varsa eklerini, UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan "Bölge Kuruluna Evrak Gönder" butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” sekmesini seçerek göndermeleri gerekmektedir.

  YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

  8-Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve başvuruları uygun görülerek kabul edilenler ile listeden kendi istekleri doğrultusunda çıkartılıp yeniden kabul edilen ilgililer, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 12 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi uyarınca, bulundukları yere göre Bilirkişilik Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 64 üncü maddesinin 5 fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

  9-Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca yaptırılacak yeminler, 04 Temmuz 2022 tarihinde saat 11:00'de İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA adresinde bulunan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonunda yaptırılacaktır. Sakarya il sınırları dışında çalışmak veya ikamet etmekle birlikte Sakarya'da yemin etmek isteyenler de bu yemin törenine katılabilirler.

  10-Bilirkişilik Bölge Kurulu bulunmayan Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak illerinde ikamet eden veya mesleki faaliyetini yürütenlerin, bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlıklarınca 04 Temmuz 2022 ile 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında web sayfalarında ilan edilecek günde yeminleri yaptırılacaktır.  

  11-Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin 7 inci maddesi uyarınca haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların, bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

  12-Yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi "https://sakaryabbk.adalet.gov.tr" adresinde yayımlanacaktır. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca yemin etmeyenler bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.

  13-Hali hazırda bilirkişilik sicil ve listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve başvuruları kabul edilen bilirkişilerin yeniden yemin etmelerine gerek bulunmamaktadır.

  14-İş bu ilân, Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  15-Yeni liste yayımlandıktan sonra önceki liste hükümsüz hale gelecektir.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 28/06/2022


   

  T.C. Kimlik No
  Adı-Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA

  Telefon

  (0264) 888 2600 / 2615-2755-2758-2754 (0264) 888 26 15

  Faks : (0264) 888 26 16

  E-Posta

  sakaryabbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu
  BİLİRKİŞİLİK DANIŞMA KURULU