Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurusunda Bulunanlar İle Bilirkişilik Listesinde Kayıtlı Olup Güncelleme Talebinde Bulunanların İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru
  05.03.2019


      1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46. maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları ile 2018 yılı bilirkişilik listesinde hali hazırda kayıtlı olup temel/alt uzmanlık alanı güncelleme taleplerini içerir başvurular alınmış, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen hususlar ve takvime uygun olarak Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

      • 2019/7 sayılı karar ile başvuruları, kabul, red, kısmen kabul/red edilen başvuruculara ilişkin liste 21/01/2019 tarihinde resmi internet sitemiz üzerinden yayınlanmış,
      • Başvuruları kabul edilen başvurucuların 24 - 29 Ocak 2019 tarihleri arasında yemin merasimleri icra edilmiş, Bölge Bilirkişilik Listesine ve Siciline kayıtları yapılmış,
      • 31 Ocak 2019 tarihi itibariyle Bölge Bilirkişilik Listeleri yayınlanmış,
      • Gerek ilk başvuruları gerekse temel/alt uzmanlık alanı güncelleme talepleri red, kısmen-red edilen başvurucuların 21/01/2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde varsa itirazlarını yine belirlenen usulle kurulumuza gönderebilecekleri belirtilmiş,
      • Bu süreç içerisinde haklı ve kabul edilebilir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yaptıkları başvurular değerlendirilmiş ve 25-28 Şubat 2018 tarihleri arasında yeminler icra edilmiş, Bölge Bilirkişilik Sicil ve Listesi güncellenmiş,
      • Red, kısmen-red olarak sonuçlanan başvuru ve güncelleme taleplerine ilişkin 18/01/2019 tarihi itibariyle Kurulumuza ulaşan itirazlar 18/01/2019 tarih ve 2019/3 sayılı toplantıda değerlendirilmiş ve sonuca bağlanmış, ancak itiraz süreci devam etmekte olduğundan, 30 (otuz) günlük sürenin bitimi olan 20/02/2019 tarih itibariyle de Kurulumuza ulaşan itiraz başvuruları 28/02/2019 tarih ve 2019/4 sayılı toplantı ile değerlendirilmiş, kabul, red, kısmen kabul/red ve gerekçesine dair sonuçlar onanarak işbu duyurunun ekinde liste halinde gösterilmiştir.

     2. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5. maddesi uyarınca bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir.

     3. İşbu ilana esas Kurulumuzun 2019/29 sayılı kararına Kurulumuza itiraz hakkı bulunmamakla birlikte, 6754 sayılı Kanununun 15. maddesi ile 2577 sayılı İYUK’nun 7. ve 32. maddeleri uyarınca, Kurulumuzun itiraz üzerine verdiği karara karşı ilanın yapıldığı 05/03/2019 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Sakarya İdare Mahkemelerine dava açılabilir.

     4. Daha önceki (05-30/11/2018 tarihleri arasındaki) başvurularında hiç bir uzmanlık alanındaki talepleri kabul edilmeyip itirazları üzerine kabul veya kısmen kabul edilenlerin 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64/5. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271/1. maddesinde belirtilen usule göre yeminlerinin Bölge Kurulumuzca, İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA adresinde bulunan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı Salonunda yaptırılacaktır.

       Bu hususta Bölge Kurulumuz Yazı İşleri Kalemi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

       Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece 31/01/2019 tarihli ilan olunan Bölge Bilirkişi Listesi güncellenecektir.

     5. Daha önceki başvurularında en az bir uzmanlık alanında başvuruları kabul edilip Bölge Bilirkişilik Listesine kaydedilenler ile temel/alt uzmanlık alanı güncelleme talebi kabul edilenler daha önce yeminlerini yaptıklarından tekrar yemin etmelerine gerek bulunmamaktadır.


     İşbu ilan tebliğ hükmünde olup ilgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 05/03/2019


     EKİ:
     Bölge Kurulumuzun 18/02/2019 ve 28/02/2019 Tarihli Toplantılarında İtirazları Değerlendirilenlere İlişkin Liste

  Adres

  İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA

  Telefon

  (0264) 888 2600 / 2615-2755-2758-2754 (0264) 888 26 15

  Faks : (0264) 888 26 16

  E-Posta

  sakaryabbkisaretadalet.gov.tr